5G-pismo-23-znanstvenikov-predsednici-svice
· Čas branja: 18 min

7. januar 2020: Pismo 23 znanstvenikov Predsednici Švice

Pismo 23 znanstvenikov Predsednici Švice, v katerem izražajo zaskrbljenost, ker je švicarsko poročilo o možnih vplivih 5G na zdravje vodila oseba s konflikti interesov in zgodovino napačnega predstavljanja znanosti.

Mrs. Simonetta Sommaruga, President of the Swiss Confederation

Swiss Federal Council Federal Palace West Wing 3003 Bern

Switzerland simonetta.sommaruga@gs-uvek.admin.ch info@bk.admin.ch

V vednost: Federal Council member Viola Amherd, Federal Council member Karin Keller-Sutter, Federal Council member Guy Parmelin, Federal Council member Ueli Maurer, Federal Council member Alain Berset, Federal Council member Ignazio Cassis, Bundeskanzler Walter Thurnherr BAKOM & Sektion NIS, BERENIS, COMCOM, METAS, BAFU, BAG

7. 1. 2020

Spoštovana ga. Sommaruga,

pišem vam kot ključni posameznik, ki je odgovoren za naslednje pomisleke:

Strokovne ocene zdravstvenih tveganj zaradi radiofrekvenčnih elektromagnetnih polj (RF EMP) in 5G morajo opraviti strokovnjaki brez navzkrižja interesov. Kar zadeva dve pomembni vladni strokovni skupini v Švici, nas je več švicarskih državljanov opozorilo, da je izredni profesor Martin Röösli predsednik (direktor) BERENIS-a in podskupine 3, ki ocenjuje tveganja za radiofrekvenčno sevanje tehnologije 5G, kljub temu, da je v navzkrižju interesov in ima zgodovino napačnega predstavljanja znanosti.

BERENIS – Švicarska svetovalna strokovna skupina za elektromagnetna polja in neionizirna sevanja

Delovna skupina za mobilne komunikacije in sevanje DETEC / UVEK, ocenjevanje tveganj za zdravje zaradi radiofrekvenčnega sevanja tehnologije 5G

ZADNJI ZAKLJUČKI

Sklepi iz nedavnega poročila švicarske vlade o 5G so na strani:

Kot je poročal Le Courrier 19. novembra 2019, je Martin Röösli sklepe predstavil v intervjuju na naslednji način:

“Glede samega zdravstvenega vidika, delovna skupina ugotavlja, da zaenkrat učinki niso bili dosledno dokazani pod določenimi mejnimi vrednostmi sevanj, ” pravi Martin Röösli, profesor okoljske epidemiologije na Inštitutu za javno zdravje v Švici.

Martin Röösli je za Le Courrier povedal: “Zdravstveni učinki niso bili dosledno dokazani. ”

To je v nasprotju z mnenjem 252 znanstvenikov za EM polja iz 43 držav, ki so objavili strokovno pregledane študije bioloških in zdravstvenih učinkov neionizirnih elektromagnetnih polj (RF-EMP):

Številne nedavne znanstvene publikacije so pokazale, da radiofrekvenčna elektromagnetna polja (RF-EMP) vplivajo na žive organizme na ravneh, ki so precej pod večino mednarodnih in nacionalnih smernic. Učinki vključujejo povečano tveganje za raka, celični stres, povečanje škodljivih prostih radikalov, genetske poškodbe, strukturne in funkcionalne spremembe reproduktivnega sistema, pomanjkanje učenja in spomina, nevrološke motnje in negativne vplive na splošno počutje pri ljudeh. Poškodbe presegajo človeško raso, saj je vedno več dokazov o škodljivih učinkih na rastline in življenje živali.

Sedanje poročilo švicarske vlade o 5G ugotovlja, da ni kratkoročnih zdravstvenih simptomov in da so dokazi o dolgoročnih učinkih nezadostni. Glejte stran 69 v francoski različici poročila:

in stran 67 v nemški različici:

V švicarskem poročilu so pri oceni glioma, nevrilemoma (Schwannoma) in so-kancerogenih učinkov zapisali, da obstajajo le omejeni dokazi. Presodili so, da ni dovolj dokazov o učinkih na otroka zaradi prenatalne izpostavljenosti ali otrokove uporabe mobilnega telefona. Glede kognitivnih učinkov, razvoja ploda in plodnosti (kakovost semenčic) je bilo presojeno, da dokazi o škodljivih učinkih niso zadostni. Druge pomembne točke, kot so krvno-možganska pregrada, celična proliferacija, apoptoza (programirana celična smrt), oksidativni stres (reaktivne kisikove vrste; ROS) ter izražanje genov in beljakovin, pa sploh niso bile ovrednotene.

Ta ocena švicarske vlade je znanstveno netočna in nasprotuje mnenju večine znanstvenikov s tega področja, glejte npr.

in www.5Gappeal.eu

Zaskrbljeni smo, da bi lahko na ta in podobna poročila, ki jih je vodil Martin Röösli, vplivale njegove vezi z brezžično industrijo (konflikt interesov). To morda velja tudi za druge člane ocenjevalne skupine.

KONFLIKT INTERESOV

1. Financiranje s strani telekomunikacijskih podjetij

Martin Röösli je bil član sveta švicarske organizacije FSM, ki jo je financiral Telekom in je od iste organizacije prejel sredstva.

2. Članstvo v Mednarodni komisiji za zaščito pred neionizirnim sevanjem- ICNIRP

Martin Röösli je član ICNIRP.

Že leta 2008 je Etični svet na Karolinska inštitutu iz Stockholma izjavil, da pomeni članstvo v ICNIRP potencialno navzkrižje interesov. Takšno članstvo je treba vedno izjaviti. Ta razsodba je temeljila na dejavnosti Andersa Ahlboma (takratnega člana ICNIRP), vendar gre za splošno izjavo (2008-09-09. Dnr: 3753-2008-609).

Če povzamemo v originalu:

”För att beslutsfattare och allmänhet skall kunna dra grundade slutsatser och tolkningar krävs att alla parter tydligt anger bindningar och andra förhållanden som kan påverka eventuella uttalanden. AA bör således när han uttalar sig för myndigheters räkning och i andra sammanhang ange kopplingen till ICNIRP.”

In v prevodu:

” Vse stranke morajo jasno izjaviti vezi in druge okoliščine, ki lahko vplivajo na izjave, tako da bodo odločevalci in javnost lahko naredili trdne sklepe in interpretacije. AA mora zato vsakič, ko daje izjave v imenu državnih organov in v drugih okoliščinah, razglasiti svojo povezavo z ICNIRP.”

2.1 O ICNIRP (Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirnimi sevanji)

ICNIRP je nevladna organizacija (NVO) s sedežem v Nemčiji. Njeni člani so izbrani v internem procesu in ICNIRP ni transparentna organizacija in ne predstavlja mnenja večine znanstvene skupnosti, ki se ukvarja z raziskavami vplivov na zdravje, povezanih z elektromagnetnimi polji. Večina oz. 252 znanstvenikov je izjavilo, da: „ICNIRP nadaljuje s trditvami vse do današnjega dne, kljub vse večjim znanstvenim dokazom o nasprotnem. Menimo, da zato, ker smernice ICNIRP ne zajemajo dolgotrajne izpostavljenosti in učinkov sevanja nizke intenzivnosti, ne omogočajo varovanja javnega zdravja. ”

ICNIRP priznava samo toplotne (ogrevalne) učinke radiofrekvenčnih elektromagnetnih polj. Tako zanemarja veliko količino dokumentov o škodljivih netermičnih učinkih. O tem je bilo govora v nedavnem strokovno pregledanem znanstvenem članku:

https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2019.28

Glejte 1.stran: „Zdi se, da večina tistih, ki sprejemajo odločitve, kot so politiki, ni seznanjenih in poučenih o tveganjih za zdravje ljudi in okolje zaradi radiofrekvenčnega (RF) sevanja. Namesto tega se, če sploh kaj, opirajo na ocene, ki so jih opravile različne organizacije z inherentnimi navzkrižji interesov, kot je opisano (1,2). Ena teh organizacij je Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), ki je že večkrat prezrla znanstvene dokaze o škodljivih vplivih oz. tveganjih radiofrekvenčnega sevanja za ljudi in okolje. Večina držav uporablja svoje neznanstvene ocene in se zanašajo le na toplotno (ogrevalno) paradigmo pri presoji bioloških učinkov. To se dogaja kljub jasnim znanstvenim dokazom o t.i. netermičnih učinkih, kot so navedeni spodaj. Trinajst komisarjev ICNIRP bi moralo prevzeti odgovornost za to zanemarjanje.

Pozorni bodite zlasti na 2. stran:

“Pred kratkim je ICNIRP objavil opombo o študijah na živalih (13) Nacionalnega toksikološkega programa (NTP) (7,8) in Inštituta Ramazzini (9). Ta opomba temelji na stališču trinajstih članov komisije ICNIRP in predstavlja napačno videnje in napačno ocenjevanje teh študij; na primer trdi se, da histopatološka ocena ni bila zaslepljena, a to je lažna izjava. ICNIRP trdi tudi, da ni preverjenega mehanizma za učinek karcinogeneze zaradi radiofrekvenčnega sevanja, kljub dobro zasnovanim raziskavam, ki kažejo nasprotno, kot so npr. oksidativni stres (14) in poškodbe DNK (15). Obstaja tudi več drugih napačnih stališč, kot je da so nekateri rezultati NTP študije bili posledica vročine, ki jo povzroča radiofrekvenčno sevanje. A to ne drži, saj toplota ni znana kot rakotvorni dejavnik. Napačne izjave ICNIRP so že bile ovržene (16).”

Zgoraj citirane izjave ICNIRP najdete v objavljeni “Opombi ICNIRP: Kritično vrednotenje dveh študij kancerogenosti radiofrekvenčnih elektromagnetnih polj na živalih. Objavljeno v letu 2018 ”.

Izjemno je, da v tej opombi ICNIRP trdi, da npr. histopatološka ocena ni bila zaslepljena. Dejansko je bila ta neutemeljena kritika študije NTP že ovržena, vendar se zdi je to imelo majhen vpliv ali sploh ni vplivalo na opombo ICNIRP, ki dvomi o ugotovitvah študije na živalih. Ta komentar obravnava več neutemeljenih kritik glede zasnove in rezultatov raziskave NTP, ki so bile podane z namenom zmanjšanja uporabnosti eksperimentalnih podatkov za oceno tveganj za zdravje ljudi zaradi radiofrekvenčnega sevanja. V nasprotju s temi kritikami je strokovni svet pregledal in pred kratkim ugotovil, da so bile študije NTP dobro zasnovane in da so rezultati dokazali, da sta radiofrekvenčno sevanje GSM in modulirano sevanje CDMA, kancerogena za srce (švannomi) in možgane (gliomi) samcev podgan.”

V nasprotju z mnenjem trinajstih članov ICNIRP, je svetovalna skupina Mednarodne agencije za raziskave raka (IARC), v kateri je 29 znanstvenikov iz 18 držav, pred kratkim izjavila, da biološka analiza raka pri poskusnih živalih in mehanski dokazi upravičujejo nujnost ponovne ocene karcinogeneze, ki jo povzroča radiofrekvečno sevanje.

Vir: (Advisory Group recommendations on priorities for the IARC Monographs. Lancet Oncology 2019;20:763-764 doi: 10.1016/S1470-2045(19)30246-3)

2.2 Osnutek ICNIRP

ICNIRP je 11. julija 2018 objavil osnutek smernic za omejevanje izpostavljenosti časovno različnim električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem (od 100 kHz do 300 GHz). Bil je odprt za javna posvetovanja do 9. oktobra 2018. Priloga B je temeljila na oceni zdravstvenih tveganj na podlagi raziskave o literaturi :

Presenetljivo je, da klasifikacije IARC iz leta 2011, ki je izpostavljenost sevanju radiofrekvenčnih elektromagnetnih polj razvrstila v razred 2B, “mogoče” rakotvornih dejavnikov za ljudi, sploh niso upoštevali v osnovnem gradivu novega osnutka smernic ICNIRP. To je presenetljivo, saj je eden od članov komisije ICNIRP, Martin Röösli, bil tudi eden izmed IARC strokovnjakov, ki so maja 2011 ocenili znanstveno rakotvornost radijskih valov.

Röösli ni se vzdržal, ko je skupina IARC razvstila RF sevanje v skupino 2B in bi moral biti dobro seznanjen s to odločitvijo, vendar se zdi, da zdaj, ko je član komisije ICNIRP, zanemarja to dejstvo. To je lahko posledica dejstva, da klasifikacija potencialne rakotvornosti s strani agencije IARC nasprotuje znanstveni podlagi smernic komisije ICNIRP.

Tako komisija ICNIRP zagotavlja znanstveno netočne preglede za različne vlade. Naslednja analiza iz Združenega kraljestva pokaže te netočnosti in neresnice:

O tem so govorili tudi v: Hardell L: Svetovna zdravstvena organizacija, radiofrekvenčno sevanje in zdravje – oreh, ki ga je težko zlomiti (Pregled). Int J Oncol 51: 405-413, 2017

Martin Röösli je član komisije ICNIRP in je zato odgovoren za te pristranske izjave ICNIRP, ki ne temeljijo na trdnih znanstvenih dokazih.

PRIMERI ZNANSTVENO NAPAČNIH PREDSTAVITEV

V nadaljevanju razpravljamo o objavljenem članku Martina Rööslija in sodelavcev. Predstavlja pristransko oceno tveganja za raka zaradi uporabe mobilnih telefonov in je še en primer pomanjkanja objektivnosti in nepristranskosti Martina Röösli-ja.

Članek ima naslov: Tumorji možganov in žlez slinavk in uporaba mobilnega telefona: Ocenjevanje dokazov iz različnih epidemioloških študij:

Röösli M, Lagorio S, Schoemaker MJ, Schüz J, Feychting M. Brain and Salivary Gland Tumors and Mobile Phone Use: Evaluating the Evidence from Various Epidemiological Study Designs. Annu Rev Public Health. 2019 Jan 11. doi: 10.1146/annurev-publhealth-040218-044037

Članek ima veliko hudih znanstvenih pomanjkljivosti. Ena je ta, da niso obravnavani rezultati uporabe brezžičnih telefonov, kot dejavnika tveganja za možganske tumorje. Pravzaprav so izpuščeni podrobni rezultati brezžičnih telefonov iz študij skupine Hardell-a. Ko razpravljajo o tveganju za gliom, so izpuščeni iz podatkov v glavnem tekstu vsi rezultati kumulativne uporabe mobilnih telefonov, kakor tudi ipsilateralna ali kontralateralna uporaba telefona v povezavi z lokalizacijo tumorja v možganih.

Nekatere rezultate, kot je kumulativna uporaba, je mogoče najti v dodatnem gradivu, čeprav povečano tveganje pri pogosti uporabi telefona ni upoštevano (glejte Interphone, študije skupin Hardell, Coureau idr.). V bistvu so na sliki št. 4 v prilogi vsi rezultati dolgotrajne (več kot 10 let) uporabe mobilnih telefonov nad združenim gliomom in nevromom. Nobenih rezultatov ni podanih za ipsilateralno uporabo mobilnega telefona, ki ima velik biološki pomen. Rezultati kumulativne uporabe, dobe latence in ipsilateralne uporabe (ista stran tumorja in uporabe mobilnega telefona) so najpomembnejši za oceno tveganja in so dejansko pokazali dosleden vzorec povečanega tveganja.

Röösli in sod. so razpravljali o pristranskosti (angl.: recall bias) kot razlogu za povečano tveganje. Študije Hardell-ove skupine so vključevale vse vrste možganskih tumorjev. V eni analizi so bili primeri meningioma v isti študiji uporabljeni kot kontrolna skupina.

Še vedno pa je bilo ugotovljeno statistično pomembno povečano tveganje za gliom pri uporabi brezžičnih in mobilnih telefonov na ipsilateralni strani. Pri uporabi mobilnega telefona je bilo razmerje obetov na ipsilateralni strani (odds ratio) = 1,4 z intervalom zaupanja 95% CI = 1,1-1,8, razmerje obetov na kontralateralni strani = 1,0 z intervalom zaupanja 94% CI = 0,7-1,4. Pri uporabi brezžičnega DECT telefona je bilo razmerje obetov na ipsilateralni strani OR = 1,4 z intervalom zaupanja 95% CI = 1,1-1,9, na kontralateralni strani pa je bilo razmerje obetov 1,1 z intervalom zaupanja 95% CI = 0,8-1,6.

Če bi rezultate ‘pojasnili’ s pristranskostjo (angl.: recall bias), bi bili podobni rezultati ugotovljeni tako za gliom kot meningiom. Ti rezultati jasno kažejo, da rezultatov v študijah Hardell-ove skupine ni mogoče razložiti s sistematično razliko v oceni izpostavljenosti med preučevanimi primeri in kontrolnimi skupinami. Te pomembnih metodoloških ugotovitev Röösli in sodelavci niso upoštevali.

Pri analizi dolgoročne uporabe mobilnih telefonov so Röösli in sodelavci vključili dansko kohortno študijo o uporabi mobilnega telefona. Ta posebna študija je bila ocenjena s strani Mednarodne agencije za raziskave raka (IARC) leta 2011 kot neinformativna, zaradi številnih pomanjkljivosti v oceni izpostavljenosti. Presenetljivo je, da je bila ta študija zdaj vključena v izračune tveganja, saj je bil Martin Röösli leta 2011 član ocenjevalne skupine IARC.

Röösli je spregledal številne pomanjkljivosti danske kohortne študije. O teh pomanjkljivostih smo podrobno razpravljali v strokovno pregledanem članku:

Kar zadeva študije na živalih, je pomembna študija Instituta Ramazzini omenjena le kot referenca, vendar o njenih rezultatih Röösli in sodelavci niso razpravljali. Dejansko pa ugotovitve te študije podpirajo dokaze o tveganjih, ugotovljenih v človeških epidemioloških študijah, pa tudi rezultate študije NTP na živalih. Tudi vseh rezultatov študij pojavnosti niso predstavili na primeren način. Velik poudarek so dali podatkom iz švedskega registra raka, vendar niso obravnavali številnih pomanjkljivosti pri poročanju primerov možganskega raka v ta register. Te so bile podrobno predstavljene v študijah, vendar jih avtorji niso upoštevali.

Dejansko obstajajo jasni dokazi o povečanju števila bolnikov z možganskim tumorjem v več državah:

Ta članek Rööslija in sodelavcev ne predstavlja resnične znanstvene ocene tveganja za tumorje možganov in glave, povezanega z uporabo brezžičnih telefonov, zato je ta članek potrebno zanemariti. Avtorji so z izključevanjem rezultatov biološkega pomena in z vključevanjem študij, za katere je bilo ocenjeno, da so neinformativne, ugotovili, da ni tveganj: „Če povzamemo, trenutni dokazi iz vseh razpoložljivih študij, vključno z “in vitro”, “in vivo” in epidemiološkimi študijami, ne kažejo povezave med uporabo mobilnega telefona in razvojem tumorjev na najbolj izpostavljenih organih in tkivih. “

Avtorji ne upoštevajo usklajenosti glede povečanega tveganja za raka v človeških epidemioloških študijah, študijah na živalih in laboratorijskih študijah. Žal postopek strokovnega pregleda tega članka ni bil ustrezne kakovosti. Nazadnje, v članku ni nobene izjave o financiranju, kar je nesprejemljivo. Ni verjetno, da ni bilo nobenega financiranja za to študijo. Ta članek, zaradi številnih omejitev, ne bi smel biti nikoli objavljen.

CEFALO

Martin Röösli in sodelavci so leta 2011 objavili študijo CEFALO o tveganjih za možganski tumor pri otrocih, ki uporabljajo mobilne telefone. Zdi se, da je bila študija oblikovana tako, da napačno predstavi resnična tveganja, saj so Röösli in njegovi sodelavci udeležencem študije postavili naslednje vprašanje:

»Kako pogosto je (otrok) govoril po brezžičnem telefonu v prvih treh letih, ko ga je uporabljal redno? ”

Za to vprašanje ni nobenih znanstveno utemeljenih razlogov. Rezultat je napačna predstavitev in napačna klasifikacija izpostavljenosti, saj so raziskovalci namenoma izpustili vsako povečanje otrokove uporabe telefona in izpostavljenosti njegovim brezžičnim sevanjem po prvih treh letih uporabe. Ta neznanstvena obravnava izpostavljenosti brezžičnemu telefonu ni bila omenjena, razen kot opomba v tabeli 6 in v razdelku o metodi, vendar brez obrazložitve: „Mi smo analizirali, ali so subjekti kdaj bili izpostavljeni ob glavi elektronskim otroškim varuškam, če so kdaj uporabljali brezžične telefone ter kakšno kumulativno trajanje in število klicev so opravili z brezžičnimi telefoni v prvih treh letih uporabe.”

Namerna izključitev celotne zgodovine izpostavljenosti zaradi uporabe brezžičnih telefonov je neverjetna, ker so prejšnje študije pokazale, da tudi brežični hišni telefoni, poleg mobilnih telefonov, povečajo tveganje za tumor na možganih. To predstavlja znanstveno napako. V kritičnem komentarju smo zapisali: „Nadaljnja podpora v prid resnične povezave je temeljila na posnetih podatkih operaterjev mobilne telefonije za 62 primerov in 101 kontrolnih subjektov, kar je v času od prve naročnine > 2,8 let dalo razmerje obetov (OR) 2,15 z intervalom zaupanja 95% CI 1,07–4,29 in statistično pomemben trend (P = 0,001).

Rezultati na podlagi takšnih podatkov bi se lahko ocenili kot bolj objektivni, kakor razgovori iz oči v oči, saj je pri pogovoru anketarju jasno razkrito, kdo je študijski primer in kdo je kontrolni subjekt. Avtorji teh rezultatov niso upoštevali, ker ni bilo statistično pomembnega trenda za ostale spremenljivke iz podatkov operaterjev, kot so kumulativno trajanje naročnin, kumulativno trajanje klicev in kumulativno število klicev. Vendar je bila statistična moč v vseh slednjih skupinah nižja, ker so na posnetkih operaterjev manjkali podatki o tem za približno polovico primerov in kontrolnih subjektov. In to bi lahko zelo dobro razložilo razliko v rezultatih.

Naš sklep je bil naslednji:

„Menimo, da podatki vsebujejo več znakov povečanega tveganja, kljub nizki izpostavljenosti, kratkemu obdobje latence in omejitvam v zasnovi študije, pri analizi in interpretaciji. Teh informacij zagotovo ni mogoče uporabiti kot prepričljive dokaze proti vzročni povezanosti, zaradi razlogov, o katerih smo razpravljali v tem komentarju. ”

To je v nasprotju s stališči avtorjev, ki trdijo, da je raziskava ugotovila, da ni tveganj. V sporočilu za javnost dne 28.julija 2011 je Martin Röösli povedal: , 28. julija 2011: ”Kein erhöhtes Hirntumorrisiko bei Kindern in Jugendlichen wegen Handys … Die Resultate sind beruhigend ”…V prevodu: “Ni večjega tveganje za možganski tumor pri otrocih in mladostnikih zaradi mobilnih telefonov … Rezultati so pomirjujoči ”

Pravzaprav je podobno sporočilo za javnost izdal tudi Karolinski inštitut v Stockholmu, v katerem je navedeno, da so “pomirjujoči rezultati prve študije o mladih uporabnikih mobilnih telefonov in tveganju za raka … t.i. študija CEFALO ne kaže povečanega tveganja za tumor na možganih pri mladih uporabnikih mobilnih telefonov.”

Če upoštevamo rezultate študije in številne znanstvene pomanjkljivosti te študije, sporočila za javnost niso pravilna.

PRIPOROČILA

 • Razmislite o izključitvi Martina Röösli-ja s položaja objektivnega strokovnjaka za zdravstvene učinke radiofrekvenčnih elektromagnetnih polj
 • Švica mora razglasiti moratorij na 5G dokler neodvisne raziskave, ki jih bodo izvedli znanstveniki brez povezave z industrijo, potrdijo varnost tehnologij 5G (www.5Gappeal.eu).
 • Izgovor, da je omrežje 5G trenutno nameščeno na frekvenci 4G in je zato varno, ni znanstveno pravilen. 3G, 4G in Wi-Fi prav tako niso varni.
 • Priporočamo izobraževalno kampanjo švicarskega Ministrstva za šolstvo (WBF / EAER) za izobraževanje javnosti o zdravstvenih tveganjih zaradi izpostavljenosti radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem in o varni uporabi tehnologije (npr. uporaba kabelskega interneta v šolah) kot je že bilo priporočeno z resolucijo Evropskega sveta 1815 leta 2011 in z Apelom znanstvenikov EMP (www.emfscientist.org)
 • Priporočamo, da vlada sprejme ukrepe za znatno zmanjšanje izpostavljenosti javnosti radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem, pa naj bo to 5G, 4G, WiFi, Bluetooth ali pametni števci itd.

ZAKLJUČEK

Nujno je, da predsednik in drugi strokovnjaki, ki ocenjujejo znanstvene dokaze in ocenjujejo nevarnost za zdravje zaradi radiofrekvenčnega sevanja, nimajo tako jasnih navzkrižij interesov ali pristranskosti, kot jih ima Martin Röösli. Jasno je, da je član ICNIRP in ga financira industrija neposredno ali prek fundacije, in da je to očitno navzkrižje interesov. Poleg tega je priporočljivo, da se pri razlagi rezultatov raziskav zdravstvenih vplivov radiofrekvenčnega sevanja upošteva sponzorstvo telekomunikacijske industrije.

S spoštovanjem,

Prof. dr. Lennart Hardell, dr. med

Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden (upokojen) in The Environment and Cancer Research Foundation, Örebro, Sweden

E-mail: lennart.hardell@environmentandcancer.com

S soglasjem (po abecednem vrstnem redu – soglasja so osebna in ni nujno, da odražajo stališča s podpisniki povezanih univerz ali organizacij):

 • Dr. Franz Adlkofer, MD, Professor Pandora-Foundation for independent research Berlin, Germany E-mail: wissenschaft@stiftung-pandora.eu
 • Mikko Ahonen, PhD Researcher, Duvhöksvägen 27, SE- 85651 Sundsvall, Sweden E-mail: mikko.ahonen@tutanota.com
 • Dr. Priyanka (Pri) Bandara Researcher/Educator in Environmental Health Mail: P. O. Box 577, Castle Hill, NSW 1765, Australia Advisory Board Member, Environmental Health Trust, USA (http://ehtrust.org/) Executive Member, Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association (http://www.orsaa.org/) Associate Editor – ACNEM Journal (https://www.acnem.org) E-mail: pri.bandara@orsaa.org
 • Pr. Dominique Belpomme Emeritus Professor of Medical Oncology, MD, MSc, Paris University, President of the Association for Research and Treatments Against Cancer (ARTAC) Executive director of the European Cancer and Environment Research Institute (ECERI), Brussels President of the French Society of Environmental Medicine (ISDE-France) E-mail: contact.belpomme@gmail.com
 • Igor Belyaev, Dr.Sc., Associate Professor Head, Department of Radiobiology Cancer Research Institute, BMC SAS Block A (3.21) Dubravska cesta 9 845 05 Bratislava Slovak Republic E-mail: Igor.Beliaev@savba.sk http://www.biomedcentrum.sav.sk/research-departments/department-ofradiobiology/?lang=en
 • Michael Carlberg, MSc The Environment and Cancer Research Foundation, SE 702 17 Örebro, Sweden E-mail: michael.carlberg@environmentandcancer.com
 • Dr. David O. Carpenter, M.D. Director, Institute for Health and the Environment University at Albany 5 University Pl., Rm. A217 Rensselaer, NY 12144, USA E-mail: dcarpenter@albany.edu
 • Alvaro Augusto de Salles, Ph. D. Full Professor Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre Brazil. E-mail: aasalles@ufrgs.br
 • Dr. med. Horst Eger 95119 Naila Marktplatz 16 Germany E-mail: horst.eger@arcormail.de
 • Dr. Magda Havas, B.Sc., Ph.D., Professor Emerita Trent University, Peterborough, ON, K9J 7B8 Canada E-mail: mhavas@trent.ca
 • Lena Hedendahl, MD The Environment and Cancer Research Foundation, Studievägen 35, SE-702 17, Örebro Sweden E-mail: lenahedendahl@telia.com
 • Paul Héroux, PhD Professor of Toxicology and Health Effects of Electromagnetism McGill University Medicine Department of Surgery, McGill University Health Center InVitroPlus Laboratory, http://www.invitroplus.mcgill.ca/ E-mail: paul.heroux@mcgill.ca
 • Henry Lai, Ph.D. Professor Emeritus, Department of Bioengineering, University of Washington, Seattle, WA USA E-mail: hlai@uw.edu
 • Dr. Erica Mallery-Blythe Founder of Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment (PHIRE) Trustee Radiation Research Trust (RRT) Honorary Member British Society of Ecological Medicine (BSEM) Medical Advisor Oceania Scientific Advisory Association (ORSAA) E-mail: Erica.malleryblythe@gmail.com
 • Anthony B Miller, MD, FRCP Professor Emeritus, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto Canada E-mail: ab.miller@sympatico.ca
 • L. Lloyd Morgan Senior Research Fellow Environmental Health Trust, www.environmentalhealthtrust.org/ Director, Central Brain Tumor Registry of the United States www.cbtrus.org/ E-mail: lloyd.l.morgan@gmail.com
 • Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus Åbo Akademi (retired) Fredsgatan 16 A 35, 65100 Vasa Finland E-mail: NRNyberg@abo.fi
 • Gerd Oberfeld MD Public Health Department Salzburg Government Sebastian-Stief-Gasse 2 A-5020 Salzburg Austria E-mail: gerd.oberfeld@salzburg.gv.at
 • Alasdair Philips, BSc, DAgE, MIAgE, MIEEE Director of Powerwatch UK (NGO) and Trustee of Children with Cancer UK (Charity) E-mail: alasdair.philips@childrenwithcancer.org.uk
 • Elihu D Richter MD MPH Associate Professor Occupational and Environmental Medicine Hebrew University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine POB 12272 Jerusalem Israel E-mail: elihudrichter@gmail.com
 • Cindy Sage, MA Sage Associates Grass Valley, CA USA E-mail: sage@silcom.com 13
 • Igor Yakymenko, PhD, DrSc, Professor, Department of Environmental Safety, National University of Food Technology, Volodymyrska Str, 68, Kyiv, 01601 Ukraine E-mail: iyakymen@gmail.com

VIRI: http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2020/01/berenis_uvek_january-2020.pdf

Deli naprej ...