Splošno

Predmet Splošnih pogojev uporabe, je spletna stran na naslovu https://www.zaslovenijobrez5g.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last DRUŠTVA ZDRAVA DRUŽBA, Bevkova ulica 10, 1230 Domžale, davčna številka: 19027214 in je informativne narave.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe ter drugimi navodili ponudnika.

Podatki o podjetju, ponudniku in upravljavcu spletne strani

Naziv pravne osebe: DRUŠTVO ZDRAVA DRUŽBA, Bevkova ulica 10, 1230 Domžale.

Davčna številka: 19027214
Matična številka: 4035038000
Kontaktni elektronski naslov: smo@zaslovenijobrez5g.si

Kontaktna telefonska številka: +386 (0)41 641 225

Podatki o vpisu v register: Društvo je bilo vpisano v sodni register dne 29. 7. 2011.

Kontaktna oseba in kontakt za dajanje informacij v zvezi z osebnimi podatki uporabnika: Gregor Kos

Definicije

Ponudnik

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani https://www.zaslovenijobrez5g.si/ je DRUŠTVO ZDRAVA DRUŽBA, Bevkova 10, 1230 Domžale (v nadaljevanju ponudnik).

Uporabnik

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki obišče spletno stran https://www.zaslovenijobrez5g.si/ in le-to na kakršenkoli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).

Uporaba spletnega mesta

Pomen uporabe

Uporaba tega spletnega mesta pomeni eno ali vse od spodaj naštetega:

  1. ogledovanje vsebin na spletni strani,
  2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani in prijavljanje na brezplačne vsebine (e-novice),
  3. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta (prenos pdf datotek, ogledi video vsebin).

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://www.zaslovenijobrez5g.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last DRUŠTVA ZDRAVA DRUŽBA, Bevkova 10, 1230 Domžale, Davčna številka: 19027214 in je informativne narave.

Spletna stran je v slovenskem jeziku, na katerih se nahajajo tudi tujejezične vsebine. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji uporabe ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem programu, produktu ali storitvi.

Uporabnik z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani https://www.zaslovenijobrez5g.si/.

Uporabniki so dolžni spremljati spletno stran ponudnika glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

Ponudnik bo vse uporabnike in stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta). V primeru, da se uporabnik ali stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščen, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice, ni odgovoren.

Omejena odgovornost

DRUŠTVO ZDRAVA DRUŽBA ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://www.zaslovenijobrez5g.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Ponudnik,  lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Poglavje elektromagnetna senzitivnost je bilo postavljeno z namenom informiranja o omenjeni bolezni in ni nadomestilo za posvet z zdravnikom. Spletna stran ne daje zdravniških nasvetov, diagnoz in načinov zdravljenja. Ne prevzemamo odgovornosti za samodiagnoze kot tudi ne diagnoze ali zdravljenja s strani tretjih oseb na podlagi vsebine te spletne strani. Če slutite, da imate težave z zdravjem, se obvezno posvetujte z zdravnikom ali drugo kvalificirano osebo za tovrstne težave. Vse informacije so pridobljene od virov. Za njihovo točnost ne prevzemamo odgovornosti.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://www.zaslovenijobrez5g.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje osebnih podatkov in posredovanje informacij

DRUŠTVO ZDRAVA DRUŽBA bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh https://www.zaslovenijobrez5g.si/, razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Ko vnesete na katerokoli našo spletno stran vaš e-mail naslov se v celoti strinjate, da lahko DRUŠTVO ZDRAVA DRUŽBA, Bevkova 10, 1230 Domžale, Davčna številka: 19027214 (v nadaljevanju upravljavec osebnih podatkov) uporabi vnešene podatke (kot npr. e-mail naslov, telefonsko številko itd.) za namene neposrednega trženja, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij, raznih nagradnih akcij ter vabil na dogodke, komuniciranja, vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav, prilagajanja ponudbe, segmentiranja in izvajanja drugih vrst tržnih in poslovnih analiz ter za druge namene.

Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost.

Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov smo@zaslovenijobrez5g.si ali se odjavi direktno iz prejete elektronske pošte, poslane preko tretjih orodij za pošiljanje masovne e-pošte.

Bolj podrobne informacije o obdelovanju vaših informacij lahko najdete na spletni strani https://www.zaslovenijobrez5g.si/politika-zasebnosti/.

Avtorske pravice

Uporabnik v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih, produktih ali storitvah, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika, je uporabniku prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika uporabnik nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako uporabnik nima pravice do predelave izvorne kode.

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbel uporabnik, uporabnik ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

Podpora uporabnikom

Uporabnikom je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko pogovora v živo, elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletni strani ponudnika.

Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja interneta. Uporabnik razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo uporabnika, razen v primeru, ko od uporabnika pridobi eksplicitno privolitev.

Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost uporabnika

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala uporabniku, če je škoda posledica:

  • ravnanja uporabnika ali osebe, za katero uporabnik odgovarja oziroma deluje v uporabnikovem interesu;
  • ravnanja tretjih oseb;
  • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za uporabnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi uporabniku ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Uporabnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Ponudnik bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da uporabnik ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

Pravice in obveznosti naročnika

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je uporabnik navedel ob naročilu na e-novice, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je uporabnik dolžen  spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Uporabnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Končne določbe

  1. Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike spletnega mesta ponudnika.
  2. Splošni pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta ponudnika.
  3. Splošni pogoji uporabe so sestavni del spletne strani https://www.zaslovenijobrez5g.si/

Ponudnik in uporabnik se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in uporabnikom se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

DRUŠTVO ZDRAVA DRUŽBA, Bevkova ulica 10, 1230 Domžale

Splošni pogoji uporabe so bili nazadnje spremenjeni 24. 10. 2019.